نمایه نویسندگان

ا

 • الماسی، مسعود ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی ازمنظر کارکنان [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت دولتی و دولت الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1382]

ب

 • ببرن، دکتر صدیقه بررسی ساختار سازمانی و شیوه مدیریت روزنامه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1382]

پ

ج

 • جندقی، دکتر غلام رضا بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر قم درسالی 82- 81 [دوره 1، شماره 1، 1382]

د

ر

ز

ص

 • صارمی، دکتر محمود مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در بانک رفاه کارگران [دوره 1، شماره 2، 1382]

ض

ف

ک

 • کاویانی، محمد کاظم شاخص های رفتاری توکل و تأثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیران مدیران [دوره 1، شماره 2، 1382]

م

 • متین، دکتر حسن زارعی شاخص های رفتاری توکل و تأثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیران مدیران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • متین، دکترحسن زارعى بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر قم درسالی 82- 81 [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • محمودی، دکتر سید محمد نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • مظفرى، محمد مهدى تاثیر راهبردهای توسعه برروی "سیستم روابط صنعتی " و " قانون کار "کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • معینى، بشرى بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر قم درسالی 82- 81 [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • مقیمى، دکتر سید محمد سازمان های غیر دولتی کارآ فرین [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • ملایی، حمیدرضا مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در بانک رفاه کارگران [دوره 1، شماره 2، 1382]
 • مومنی، دکتر منصور مدلی برای اندازه گیری و تحلیلی بهره وری پروژه ها با استفاده از رویکرد شاخصها وتکنیک AHP [دوره 1، شماره 1، 1382]

ن

ی

 • یى، علیرضا شاقوزا مدلی برای اندازه گیری و تحلیلی بهره وری پروژه ها با استفاده از رویکرد شاخصها وتکنیک AHP [دوره 1، شماره 1، 1382]