نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بازرگان، دکتر عباس تحلیل عوامل مؤثر در کارآ فرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1383]
 • باقرى، مسعود طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • بدیع، دکتر کامبیز رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • بیدهندى، حسن اسماعیلى جنبش اصلاحی در مدیریت بازار [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • برقى، مهندس میکائیل ارزیابی رابطه تناظر یک به یک بین درجات مشارکت با درجات نیازهای غالب و ارائه مدلی کامپیوتری مربوطه [دوره 2، شماره 2، 1383]

پ

ت

 • تسلیمى، دکتر محمدسعید رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS [دوره 2، شماره 1، 1383]

ج

 • جعفرزاده، مرتضى تحلیل عوامل مؤثر در کارآ فرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1383]
 • جعفرنژاد، دکتر احمد رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • جندقى، دکتر غلامرضا کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟ [دوره 2، شماره 2، 1383]

ح

خ

 • خورشید، دکتر صدیقه رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS [دوره 2، شماره 1، 1383]

د

 • دیواندرى، دکتر على بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی دربین بانکهای تجاری کشور ازنظر سازگاری با استراتژی مشتری مداری [دوره 2، شماره 2، 1383]

ز

 • زاده، حسن حسن اعتماد درون سازمانی و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایی کشور [دوره 2، شماره 3، 1383]
 • زاده، دکتر فریدو ن قاسم کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP) [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • زارع، حمید نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکـرد سازمان [دوره 2، شماره 2، 1383]

س

ص

 • صفرى، حسین کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP) [دوره 2، شماره 1، 1383]

ظ

 • ظفرحیدرى، فرید ارائه مدلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی صنایع ایران [دوره 2، شماره 2، 1383]

ف

 • فرهنگى، دکتر على اکبر ارزیابی رابطه تناظر یک به یک بین درجات مشارکت با درجات نیازهای غالب و ارائه مدلی کامپیوتری مربوطه [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • فقیهى، دکتر ابوالحسن تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکـرد شورای شهر و سازمانهای محلی [دوره 2، شماره 3، 1383]

ل

 • لوکس، دکتر کارو ارائه مدلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی صنایع ایران [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • لوکس، دکتر کارو رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS [دوره 2، شماره 1، 1383]

م

 • متین، دکتر حسن زارعى اعتماد درون سازمانی و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایی کشور [دوره 2، شماره 3، 1383]
 • میرى، مصطفى على روندهای عمومی تاثیر گذار بر حوزه مدیریت دولتی [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • مقیمى، دکتر سید محمد کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن [دوره 2، شماره 1، 1383]
 • مقیمى، دکتر سید محمد عواملی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران [دوره 2، شماره 3، 1383]
 • مهرگان، دکتر محمدرضا کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP) [دوره 2، شماره 1، 1383]

ن

ی