موضوعات = آسیب شناسی مدیریت فرهنگ سازمانی
طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 389-407

10.22059/jomc.2016.57622

میترا دیلمقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمد ابویی اردکان


تحلیل تأثیر شوخ‌طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-96

10.22059/jomc.2016.56507

حسین حیدری؛ وحید خاشعی؛ مرتضی معروفانی اصل


فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان و عملکرد: نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1245-1266

10.22059/jomc.2016.55436

محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده؛ فاطمه مدنی


الگوی فرهنگ سازمانی سازمان‌های آموزشی(EOCM) (مورد مطالعه آموزش و پرورش شهر بیرجند)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 343-367

10.22059/jomc.2015.54105

نرگس قدسیان؛ کمال درانی؛ هادی پورشافعی؛ محمدرضا اسدی یونسی