موضوعات = فرهنگ سازمانی
طراحی الگوی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان: پژوهشی به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22059/jomc.2023.350898.1008498

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری


شناسایی عوامل موثر بر رهبری فرهنگی در دانشگاهها مورد مطالعه : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22059/jomc.2023.356406.1008529

محمد حسین امیدخدا؛ وجه الله قربانی زاده قربانی زاده


ارائه چارچوب ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری با رویکرد فرا ترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22059/jomc.2023.351408.1008504

امیر اعظمی؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس نرگسیان


گونه‌شناسی فرهنگ ریسک‌پذیری مطلوب نیروهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.22059/jomc.2023.351362.1008503

ناصر عسگری؛ حبیب اله سیاری؛ جواد اسحاقی؛ علی ولی سلطانی


پیشایندهای نگهداشت منابع انسانی با تأکید بر نقش هم‌پیوندی شغلی: یک فرامطالعة آمیخته

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-20

10.22059/jomc.2021.315714.1008206

زهرا صفری؛ سیدمهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ محمد صفری


آینده‌نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 61-74

10.22059/jomc.2023.350722.1008497

سمانه میرزایی؛ مهدی سلیمی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی


طراحی مدل سیستماتیک طفره‏روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 401-425

10.22059/jomc.2021.327517.1008325

علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع؛ معین ضابطی


شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 193-227

10.22059/jomc.2021.321611.1008259

سمانه کریمی قرطمانی؛ ناصر خانی؛ علی نصراصفهانی


فراترکیب (مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران‌های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 723-750

10.22059/jomc.2020.297019.1007985

ابراهیم علی‌خان گرگانی؛ حسن علی آقاجانی؛ قربان‌علی آقااحمدی؛ مرضیه گرجی پشتی