دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه چارچوبی برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه ای در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/jomc.2021.321141.1008252

فاطمه مولائی؛ رضا طهماسبی؛ مرتضی سلطانی؛ حسن زارعی متین


ارائه الگوی کژرفتارهای سازمانی: علل،محتوا و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22059/jomc.2022.337054.1008404

راحله محرمی؛ محمد حسین رحمتی؛ سید محمدباقر جعفری؛ مهدی شامی زنجانی


طراحی و پیاده‌سازی رویاپردازی کارکنان با رویکرد تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22059/jomc.2022.339215.1008428

محمدامین ترابی؛ سید رضا سیدجوادین؛ علی قربانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ راحله بیرانوند


ارائه و تبیین الگوی جبران خدمات اعضای هئیت علمی دانشگاه‌های دولتی استان لرستان با استفاده از رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22059/jomc.2022.338953.1008424

رضا سپهوند؛ مریم مؤمنی؛ عبداله ساعدی


سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد برندسازی شخصی برای مدرسان مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jomc.2022.344429.1008470

مهدی رفتاری؛ علی نقی امیری؛ حسن زارعی متین


تاریخ نگاریِ شفاهی دانش مدیریت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22059/jomc.2022.343136.1008463

سیدمهدی الوانی؛ محمد شهاب شیبانی فر


فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jomc.2023.351431.1008505

علیرضا هاشمی؛ رضا طهماسبی؛ علی نقی امیری؛ سید مجتبی امامی


تاثیر عوامل علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر موثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه‌محور در بانک سپه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22059/jomc.2023.357750.1008533

بیژن نصیری؛ حمید زارع؛ محمد رضا جابر انصاری


الگوی آموزش هوشمند بومی با تاکید بر سازمانهای مشارکت کننده(مطالعه موردی آموزش وپروش استان تهران و البرز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22059/jomc.2023.354413.1008518

سارا الماسی زاده؛ حسین خنیفر


شناخت و فهم پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی؛ شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی با روش دیمتل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22059/jomc.2023.350504.1008495

علی شریعت نژاد؛ ساناز سهرابی


واکاوی جایگاه مشاغل در الگوی معماری مدیریت منابع انسانی در (مطالعه موردی:شرکت کارگزاری بیمه سایپا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22059/jomc.2023.332761.1008367

جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی؛ عذرا azra


شایعه‌سازی هدفمند و شهرت شخصی؛ آزمون نقش میانجی شبکه‌سازی سیاسی و تعدیلگر جاه‌طلبی منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.355638.1008525

رضا سپهوند؛ اردشیر شیری؛ حامد قاسم پور


ارائه الگوی پیدایش مدیریت ذره بینی؛ چگونگی شکل گیری مدیریت ذره بینی با روش مدلسازی-ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.358099.1008538

علی شریعت نژاد؛ سیروس حبیبی راد


شناسایی مهارت های تیم مدیریتی در توسعه قابلیت های پویا در کسب وکارهای نوپا (مطالعه موردی: کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360482.1008563

طیبه عبدلی محمدآبادی؛ محمود احمدپور داریانی؛ زهره امیری سردری؛ آصف کریمی


شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های ارتقای یکپارچه‌سازی فرهنگ‌سازمانی پس از ادغام و اکتساب: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360164.1008560

زهره انوری؛ عباس نرگسیان؛ ناصر عسگری؛ ندا محمد اسمعیلی


شناسایی عوامل مؤثر بر بروز سکته درونسازمانی در سازمان‌های دولتی استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22059/jomc.2023.352421.1008509

زینب مولوی؛ مهناز حاجی نقی


چرخه حیات تحول دیجیتال چابک: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.345999.1008479

سیدامیرمحسن موسوی؛ مهدی شامی زنجانی


رابطه مؤلفه‌ها و ابعاد سرمایه اجتماعی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1400-1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.363552.1008580

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری


معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت از منظر ذینفعان در دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.364285.1008585

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


شناخت و فهم عوامل موثر بر تقویت تاب‌آوری کارآفرینی با استفاده از روش دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22059/jomc.2023.365171.1008592

محمد حکاک؛ شقایق صالح آبادی؛ سیده نسیم موسوی


*واکاوی پدیده غرغر سازمانی*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jomc.2023.357629.1008532

مصطفی رشیدی طغرالجردی؛ سیده بهاره امامی