دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه چارچوبی برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه ای در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/jomc.2021.321141.1008252

فاطمه مولائی؛ رضا طهماسبی؛ مرتضی سلطانی؛ حسن زارعی متین


ارائه الگوی کژرفتارهای سازمانی: علل،محتوا و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22059/jomc.2022.337054.1008404

راحله محرمی؛ محمد حسین رحمتی؛ سید محمدباقر جعفری؛ مهدی شامی زنجانی


طراحی و پیاده‌سازی رویاپردازی کارکنان با رویکرد تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22059/jomc.2022.339215.1008428

محمدامین ترابی؛ سید رضا سیدجوادین؛ علی قربانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ راحله بیرانوند


سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد برندسازی شخصی برای مدرسان مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22059/jomc.2022.344429.1008470

مهدی رفتاری؛ علی نقی امیری؛ حسن زارعی متین


شایعه‌سازی هدفمند و شهرت شخصی؛ آزمون نقش میانجی شبکه‌سازی سیاسی و تعدیلگر جاه‌طلبی منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.355638.1008525

رضا سپهوند؛ اردشیر شیری؛ حامد قاسم پور


ارائه الگوی پیدایش مدیریت ذره بینی؛ چگونگی شکل گیری مدیریت ذره بینی با روش مدلسازی-ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.358099.1008538

علی شریعت نژاد؛ سیروس حبیبی راد


شناسایی مهارت های تیم مدیریتی در توسعه قابلیت های پویا در کسب وکارهای نوپا (مطالعه موردی: کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360482.1008563

طیبه عبدلی محمدآبادی؛ محمود احمدپور داریانی؛ زهره امیری سردری؛ آصف کریمی


شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های ارتقای یکپارچه‌سازی فرهنگ‌سازمانی پس از ادغام و اکتساب: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360164.1008560

زهره انوری؛ عباس نرگسیان؛ ناصر عسگری؛ ندا محمد اسمعیلی


چرخه حیات تحول دیجیتال چابک: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.345999.1008479

سیدامیرمحسن موسوی؛ مهدی شامی زنجانی


معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت از منظر ذینفعان در دانشگاه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.364285.1008585

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


ارائه الگوی دیده‌بانی منابع انسانی در جهت تعالی معماری سرمایه های انسانی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22059/jomc.2023.360438.1008562

علی شریعت نژاد؛ سیده مریم موسوی زاده؛ رضوان منتی


شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای پدیده محرومیت احساسی با روش FCM.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22059/jomc.2024.369568.1008621

علی شریعت نژاد؛ سیروس حبیبی راد


الگوی شایستگی های خودتوسعه‌‌‌ای مدیران (یک مطالعه فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22059/jomc.2024.369807.1008623

جواد پورکریمی؛ مهسا عزیزی؛ سیدحسین موسوی


علل ظهور پیرسالاری در سازمان های دولتی ایران و راهبردهای کنترلی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22059/jomc.2024.368550.1008615

هدی پورزارع؛ حجت اله وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیر هوشنگ نظرپوری


ارائه الگوی تعامل بین شورای شهر و شهرداری در مدیریت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22059/jomc.2024.371554.1008634

سیدمهدی الوانی؛ زین العابدین قراچورلوی زاغه؛ محمد میره ای؛ حسن زارعی متین؛ امین فرجی


بررسی اثر تقاضای شغلی، ابهام نقش، فراشایستگی ادراک شده و حمایت سازمانی بر رفاه کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22059/jomc.2024.369963.1008625

مهناز رحیمی؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی


حمایت از دوستان کاری و استرس شغلی ادراک شده با نقش میانجی نشخوار فکری متمرکز بر عاطفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/jomc.2024.369089.1008618

مجتبی فرخی؛ محمدصادق شریفی راد؛ فاطمه غیاثی


ساخت پرسشنامه‌ای میزان‌شده برای انداز‌ه‌‌گیری فرهنگ ارزشیابی در آموزش عالی : یک پژوهش آمیخته مدل توسعه ابزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/jomc.2024.371651.1008636

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


در تکاپوی یافت نشانگان و اسباب پدیدة انتظار خاموش برای جابه‌جایی مدیران در وزارت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22059/jomc.2024.373534.1008649

حامد قاسم پور؛ سید نجم الدین موسوی؛ اردشیر شیری؛ رضا سپهوند؛ صیدمهدی ویسه


رهبری اقتدارگرا و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تبیین نقش میانجی فرهنگ دیوان سالار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22059/jomc.2024.370746.1008631

فریبرز فتحی چگنی


فرا تحلیل پژوهش های پیامدهای رهبری تحول گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22059/jomc.2024.374658.1008652

کرم خلیلی؛ مهدی فتحی